Pension

Uttagsregler för allmän pension

Den försäkrade måste själv ta initiativet att ansöka om ålderspension skriftligt på en blankett som Pensionsmyndigheten har. Eftersom det inte längre finns någon lagstadgad pensionsålder, utbetalas ingen del av den allmänna pension med automatik. Det enda som är lagstadgat är tidigaste möjliga uttagstidpunkter, som är 61 år för inkomstgrundad pension (inkomstpension, tilläggspension, premiepension) och 65 år för garantipension.

På ansökan ska den försäkrade ange från vilken månad hon eller han vill ha ut sin pension och om uttaget ska vara helt (100 procent) eller en lägre andel, till exempel 75 procent, 50 procent eller 25 procent.

Det går bra att börja ta ut exempelvis inkomstpension och premiepension vid olika tidpunkter och i olika stora delar. Om den försäkrade har rätt till både inkomstpension och tilläggspension måste uttaget av dessa två delar dock alltid samordnas.

Ansökan om bostadstillägg

Den försäkrade måste själv lämna in en särskild ansökan till Pensionsmyndigheten för att få rätten till bostadstillägg för pensionärer prövad. Åtminstone tills vidare omprövas rätten till BTP varje år, även om de ekonomiska förhållandena inte förändrats i förhållande till tidigare år.

Uttagsregler för pension enligt KAP-KL

Även i KAP-KL gäller att den försäkrade själv måste ta initiativet att ansöka om att få ut sin pension. KAP-KL innehåller flera olika pensionsdelar, med olika regler och uttagsåldrar. Pensionen kan betalas ut tre månader efter det att arbetsgivaren fått ansökan.

Viktigt att tänka på är dock att KAP-KL är konstruerat så att ”hel” (oreducerad) avgiftsbestämd respektive förmånsbestämd ålderspension betalas endast om pensionen tas ut tidigast vid fyllda 65 år. Detsamma gäller livränta, alltså den pensionsrätt som finns kvar om den försäkrade byter avtalsområde under sin yrkesverksamma tid. Om pensionen tas ut tidigare, blir månadsbeloppet lägre – och förblir lägre livet ut.

Avgiftsbestämd ålderspension

Uttag av avgiftsbestämd ålderspension sker enligt överenskommelse mellan den anställda och försäkringsbolaget. I många fall betyder det att den avgiftsbestämda ålderspensionen kan tas ut från 55 års ålder. Pensionen kan tas ut livsvarigt eller under kortare tid, dock under minst fem år.

Förmånsbestämd ålderspension

Får tas ut tidigast från 61 års ålder och senast från 67 års ålder. Om den försäkrade inte ansöker om att ta ut pensionen betalas den ut automatiskt vid 67 års ålder.

(För den som kvarstår i sin anställning på samma arbetsplats efter 67 års ålder, finns möjlighet att vänta med att ta ut pensionen tills efter avgången.)

Livränta

Pension enligt KAP-KL betalas som livränta om den försäkrade bytt avtalsområde under den yrkesverksamma tiden. Pensionsrätten i KAP-KL finns kvar och betalas som livränta vid uttag. Livränta får tidigast tas ut från 61 års ålder och senast från 67 års ålder, med samma möjlighet som i förmånsbestämd ålderspension till ytterligare uppskjutet uttag om den försäkrade fortsätter att arbeta efter 67 års ålder.

Intjänad pensionsrätt

Intjänad pensionsrätt kallas den ”transporterade” pensionsrätt som den försäkrade eventuellt hann tjäna in i det tidigare pensionsavtalet PA-KL innan det ersattes av pensions- och försäkringsavtalet PFA 1998. Intjänad pensionsrätt får tas ut tidigast från 61 års ålder och senast från 67 års ålder, med samma möjlighet som i förmånsbestämd ålderspension till ytterligare uppskjutet uttag om du fortsätter att arbeta efter 67 års ålder.

Särskild avtalspension

Särskild avtalspension enligt KAP-KLs bestämmelser för anställda i räddningstjänsten får tas ut tidigast från 58 års ålder.

När det gäller särskild avtalspension enligt KAP-KL för övriga (hel eller partiell) finns ingen lägsta ålder. Rätten till denna särskilda avtalspension bygger på en frivillig överenskommelse mellan den försäkrade och hennes eller hans arbetsgivare.

Information om statens förvaltningsalternativ för premiepensionen

Statens förvaltningsalternativ för premiepensionen bygger på två grundfonder, AP7Aktiefond och AP7Räntefond. Dessa är byggstenar i Sjunde AP-fondens övriga fonder och ingår också i det ordinarie fondutbudet för premiepensionen.

För sparare som vill ha svenska staten som förvaltare men som inte vill välja fondkombination finns tre blandfonder: AP7Offensiv (75 procent aktier, 25 procent räntor), AP7 Balanserad (50 procent aktier, 50 procent räntor) och AP7Försiktig (33 procent aktier, 67 procent räntor). Blandfonderna har begränsningen att de bara kan väljas till 100 procent. Man kan alltså inte kombinera dem med andra fonder.

Premiepensionssparare som inte gör ett aktivt val – ”icke-väljare” – placeras i den nya fonden AP7Såfa. Den tidigare ickeväljarfonden Premiesparfonden är nedlagd (liksom den aktivt valbara fonden Premievalsfonden).

AP7Såfa är konstruerad som en generationsfond. Blandningen av aktier och obligationer (räntebärande värdepapper) varierar beroende på hur gammal man är. Upp till 55 års ålder är hela innehavet placerat i aktier. Vid 56 års ålder läggs mer och mer över på obligationer.
Allt sköts automatiskt. Tanken är att också den som inte vill engagera sig så mycket i sin premiepension ska ha chans till god avkastning.

Även AP7Såfa kan väljas aktivt och det går, till skillnad från vad som gällde för den gamla ickevalsfonden, att både lämna och återvända till den när som helst. Begränsningen är densamma som i statens nya blandfonder – de kan inte kombineras med andra fonder utan 100
procent av sparkapitalet måste placeras.