Försäkringar vid arbetsskada

Den som skadas i samband med arbetet är försäkrad enligt lag och genom avtalsförsäkring:

  • De lagstadgade försäkringarna ger ett grundläggande ekonomiskt skydd för inkomstförlust och vissa kostnader som uppstår på grund av arbetsskadan.
  • Avtalsförsäkringen ger ett kompletterande skydd för kostnader och inkomstförlust samt en ekonomisk kompensation för det lidande och den kroppsliga funktionsnedsättning som en skada kan medföra.

De lagstadgade försäkringar som blir aktuella vid arbetsskada är lagen om sjuklön (SjLL) och socialförsäkringsbalken (SFB).

Den avtalsförsäkring som är aktuell vid arbetsskada är Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL). Bestämmelse om att teckna TFA-KL finns i kollektivavtalet mellan berörda arbetstagarorganisationer och arbetsgivare.

Socialförsäkringsbalken (SFB), de bestämmelser som handlar om förmåner vid arbetsskada

TFA-KL  • gäller för alla kommun- och landstings-/regionanställda
• gäller för kommunalt förtroendevalda
• handhas av AFA Försäkring
Kollektivavtal
Socialförsäkringsbalken (SFB), de bestämmelser som handlar om förmåner vid arbetsskada • gäller för alla förvärvsarbetande i Sverige 
• handhas av Försäkringskassan  
Lag
Socialförsäkringsbalken (SFB), de bestämmelser som handlar om förmåner vid sjukdom • gäller för den som arbetar och/eller är bosatt i Sverige
• handhas av Försäkringskassan
Lag
SjLL • gäller fr o m den dag man börjar sin anställning
• handhas av arbetsgivaren  
Lag