Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL

Avgiftsbefrielseförsäkringen fungerar så att den övertar arbetsgivarens betalning av pen­sions­­avgiften till den anställdas avgiftsbestämda ålderspension enligt KAP-KL och AKAP-KL när hon eller han får månadsersättning från AGS-KL eller arbetsskadelivränta enligt socialförsäkringsbalken, SFB.

Försäkringen gäller från första anställningsdagen, under förutsättning att den anställda har fyllt 21 år och är arbetsför till minst 25 procent.

Allmän information om Avgiftsbefrielseförsäkringen

Försäkringen gäller för ersättningsberättigade fall som inträffar från och med den 1 januari 2008.
Försäkringen gäller från den första anställningsdagen med följande villkor:

  • För arbetstagare som omfattas av KAP-KL gäller försäkringen under förutsättning att den anställda har fyllt 21 år och vid anställningens början är arbetsför till minst 25 procent.
  • För arbetstagare som omfattas av AKAP-KL finns ingen lägstaålder men arbetstagaren ska vid anställningens början vara arbetsför till minst 25 procent för att försäkringen ska gälla.

Om arbetstagarens arbetsförmåga är nedsatt vid anställningens början och nedsättningen oavbrutet kvarstår, omfattar försäkringsskyddet endast en senare ytterligare nedsättning av arbetsförmågan om minst 25 procent av hel arbetsförmåga.

Till försäkringen finns en nämnd, Rådgivandenämnden, som har till uppgift att lämna råd, anvisningar och utlåtanden avseende tolkning och tillämpning av försäkringen.

Försäkringsgivare för Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL är AFA Försäkring.