Försäkringar vid dödsfall

När någon dör finns det olika efterlevandepensioner, avtal och försäkringar som kan ge ersättningar till de efterlevande. För medlemmar i ett fackförbund kan det också bli aktuellt med ersättningar från medlemsförsäkringar (för information om dessa, kontakta det aktuella fackförbundet). De pensioner, avtal och försäkringar vi kommer att ta upp är följande:

  • Efterlevandepension enligt lag.
  • Ersättningar enligt den för den avlidna gällande kollektivavtalade pensionsplanen
  • Ersättningar från tjänstegrupplivförsäkringen TGL-KL.

Sker dödsfallet i samband med arbetsskada kan även dessa försäkringar bli aktuella:

  • Ersättning enligt socialförsäkringsbalken vid dödsfall på grund av arbetsskada.
  • Ersättningar från trygghetsförsäkringen TFA-KL.

Lag

De lagstadgade efterlevandepensionerna består av inkomstgrundade ersättningar i form av omställningspension, förlängd omställningspension och barnpension. Om den inkomstgrundande ersättningen är låg eller saknas kan ett grundskydd betalas ut till vuxna efterlevande i form av en garantipension och till barn i form av ett efterlevandestöd.

Förmånerna änkepension och/eller särskild efterlevandepension kan betalas ut enligt övergångsregler till vissa grupper av efterlevande.

  • gäller för den som är bosatt och/eller arbetar i Sverige
  • handhas av Försäkringskassan

Kollektivavtal

Förutom försäkringsskyddet enligt lag omfattas de flesta förvärvsarbetande även av någon avtalsförsäkring med dödsfallsersättning. Syftet med dessa avtalsförsäkringar är att komplettera de lagstadgade försäkringsskydden. Avtalsförsäkringarna gäller under anställningstiden men – genom så kallade efterskyddsregler – också i vissa fall efter det att anställningen har upphört. Det innebär att avtalsförsäkringarna också kan gälla vid exempelvis arbetslöshet och arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall.

De avtalsförsäkringar inom kommun- och landstingsområdet som innehåller ersättning till efterlevande vid dödsfall är följande: 

  • Pensionsplanerna KAP-KL och AKAP-KL (pensionsavtal) kan ge ersättning i form av pension till efterlevande vuxen och barn. Handhas av KPA Pension, SPP och Skandia.
  • Tjänstegrupplivförsäkringen TGL-KL kan ge ersättning i form av begravningshjälp, grundbelopp och barnbelopp (det kan bli fråga om flera barnbelopp om mer än ett barn efterlämnas). Även en försäkrad, vars make avlider utan egen TGL-försäkring, kan få ersättning från TGL-KL om det finns barn under 17 år boende i hemmet. Ersättningen är i så fall begravnings- hjälp och reducerad barnbelopp.

Dödsfall på grund av arbetsskada

Beror dödsfallet på en arbetsskada kan det bli aktuellt med ersättningar i form av livräntor och begravningshjälp från arbetsskadeförsäkringen enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och från den kollektivavtalade trygghetsförsäkringen vid arbetsskada för den kommunala sektorn, TFA-KL.

Efterlevandeskydd enligt socialförsäkringsbalken, SFB • gäller för den som är bosatt och/arbetar i Sverige
• handhas av Försäkringskassan
Lag
Efterlevandeskydd från KAP-KL, AKAP-KL, PFA och PA-KL • gäller för anställda i kommuner och landsting med flera
• handhas av Arbetsgivaren, KPA Pension, SPP och Skandia
Kollektivavtal
Efterlevandeskydd från TGL-KL • gäller för anställda i kommuner och landsting med flera
• handhas av KPA Liv
Kollektivavtal