Skatteregler

De flesta ersättningar genom både lag och kollektivavtal är skattepliktiga. Det beror på att de stora försäkringssystemen är inriktade på att i första hand lämna ersättning för inkomstbortfall.

Vilka ersättningar i det lagstiftade systemet som är skattepliktiga respektive skattefria kan du läsa mer om på Försäkringskassans skattesida, www.forsakringskassan.se

För ersättningarna enligt kollektivavtal gäller detta:

Skattepliktiga ersättningar

 • All ersättning från AGS-KL
 • Sjuklön enligt Allmänna bestämmelser (AB)
 • Ersättning för inkomstförlust under akuttid från TFA-KL
 • Livränta (som ersättning för inkomstförlust) från TFA-KL när livräntan betalas ut som löpande månadsbelopp
 • Ersättning för förlust av underhåll från TFA-KL
 • Rehabiliteringstillägg enligt Allmänna bestämmelser (AB)
 • Alla pensionsförmåner från KAP-KL, inklusive pension till efterlevande

Skattefria ersättningar

 • Alla ersättningar som är avsedda att täcka kostnader
 • Ersättning för sveda och värk
 • Ersättning för lyte och men (medicinsk invaliditet)
 • Ersättning för olägenheter (både särskilda olägenheter och olägenheter i övrigt)
 • Ersättning för ärr och annat som påverkar utseendet, till exempel amputation
 • 40 procent, dock högst 15 prisbasbelopp, av livränta från TFA-KL som betalas ut som engångsbelopp
 • Rehabiliteringsstöd från AGS-KL
 • Alla ersättningar från TGL-KL
 • Ersättning till anhöriga för psykiskt lidande vid dödsfall på grund av arbetsskada