Information om Socialförsäkringsbalken, SFB

Den 1 januari 2011 började en ny sammanhållen socialförsäkringsbalk att gälla (Socialförsäkringsbalk 2010:110, med förkortningen SFB). Den ersatte då cirka 30 tidigare gällande lagar inom området socialförsäkring och allmän pension. Dessa tidigare lagar upphörde att gälla vid utgången av 2010.

I huvudsak hela innehållet i de tidigare lagarna flyttades över till SFB. Där finns nu både lagstiftning som berör försäkringssystem – som sjukförsäkringen – och lagstiftning som handlar om bidrag – som barnbidrag och bostadsbidrag. Dessutom flyttades all lagstiftning som berör pensioner – både ålderspension och efterlevandepension – till SFB.