Praktiska anvisningar om anmälan med mera i SFB

Till skillnad från de enskilda sakområdeskapitlen i denna bok är det inte lika lätt att ange var de praktiska anvisningar som finns i detta kapitel av handboken finns i SFB. Allmänna bestämmelser om vem som är försäkrad för vad och hur basbeloppen används finns i avdelning A. Åtskilliga gemensamma bestämmelser om preskription, anmälan, uppgiftsskyldighet, återkrav, utbetalning och så vidare finns i avdelning H.

Dessa två avdelningar är den första respektive sista i SFB. I övrigt finns sakområdesspecifika regler i de sex försäkringsavdelningarna C, D, E, F och G för det som behandlas i detta kapitel.